Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych i artykułów reklamowych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Usługi oferowane przez serwis internetowy arp.waw.pl skierowane są do klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwanego dalej „Klientem”.
 3. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego dostępnego na stronie www.arp.waw.pl jest: A.R.P. Artkuły Reklamowe Poligrafia Renata Stępniewska, ul. Długa 23N, 05-270 Marki, NIP: 5251552981, REGON: 011951103 zwana dalej „ARP” lub  „Sprzedawcą”.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony produkt / usługę za pośrednictwem serwisu internetowego ARP oznacza zawarcie umowy Klienta z ARP, w tym akceptację postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów zawieranych przez Klienta z ARP za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy.


§ 2. Komunikacja z Klientem

 1. Kontakt z ARP jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@arp.waw.pl, formularz kontaktowy na stronie www.arp.waw.pl lub poprzez infolinię 22 664 16 00.
 2. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.
 3. W chwili zawarcia umowy Klient wyraża zgodę i akceptuje wystawianie, udostępnianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).
 4. Najpóźniej w chwili zawarcia umowy Klient zobowiązany jest podać aktualny adres e-mailowy oraz zapewnić sprawność wskazanej skrzynki pocztowej od momentu złożenia zamówienia do ostatecznego zrealizowania zamówienia. Klient powinien zagwarantować możliwość otrzymywania wiadomości mailowych od ARP, adresy e-mail w domenie @arp.waw.pl, w szczególności poprzez zmodyfikowanie ustawień filtru spam (lokalnie i/lub za pośrednictwem dostawcy). Podany przez Klienta adres e-mailowy jest ważny, aż do odwołania lub nadesłania przez Klienta powiadomienia o jego zmianie i będzie wykorzystywany do komunikacji w sprawach kolejnych zamówień.
 5. ARP jest upoważniony, lecz niezobligowany, do wysyłania wiadomości różnego rodzaju – także wiadomości istotnej wagi wynikających ze stosunku umowy i niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy – również w inny sposób niż mailowo. W szczególności Klient nie może żądać, aby wiadomości były przekazywane telefonicznie, listownie, faxem lub za pośrednictwem innych usług telekomunikacyjnych, np. SMS, ani powoływać się na niewiedzę, jeżeli wiadomość taką drogą komunikacji nie została mu przekazana, lecz ARP wysłała wiadomość na adres e-mail w świetle ust. 4.
 6. Domniema się, że wiadomości e-mailowe wysłane przez ARP na adres e-mailowy zgodnie z ust. 4, zostają odebrane przez Klienta po ich nadaniu. ARP ponosi odpowiedzialność za błędy w transmisji, wynikłe z przyczyn zależnych od ARP. Klient jest zobligowany do dostarczenia dowodu nieotrzymania wiadomości z przyczyn niezależnych od Klienta.
 7. ARP nie jest formalnie zobligowany do informowania Klienta o brakującym, złym lub niesprawnym adresie e-mailowym w świetle warunków ust. 4. dopuszcza się jednak, aby Klient dostarczył dowód, że przekazanie takiej wiadomość jest technicznie wykonalne i byłoby uzasadnione.


§ 3. Zasady przyjmowania zleceń – zawierania umów

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie serwisu internetowego ARP, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 2. Podawane w witrynie internetowej ceny zawierają koszt opakowania, koszty wysyłki oraz podatek VAT, o ile nic innego nie wynika z potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Zamówień mogą dokonywać wyłącznie Klienci zarejestrowani w serwisie ARP.
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest otrzymanie przez Klienta e-maila od ARP z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowy zawierane są w języku polskim.
 5. Warunkiem realizacji zamówień jest uregulowanie płatności za zamówione produkty i usługi. W przypadku braku innych, indywidualnych ustaleń, Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówioną usługę w formie przedpłaty, jedną z wybranych przez siebie form:
  a) Przelew bankowy,
  b) e-Przelew lub Karta płatnicza - za pośrednictwem serwisu payu.pl.
 6. Po uregulowaniu płatności Klient otrzymuje od ARP PDF Proof – znormalizowany plik PDF (PDF/X), zawierający projekt dostarczony przez Klienta. Klient jest zobowiązany dokładnie sprawdzić PDF Proof pod kątem merytorycznym jak i technicznym oraz zaakceptować bądź odrzucić go.
 7. Akceptacja PDF Proof oznacza wyrażenie zgody na realizacje zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jednocześnie na druk treści w nim zawartych oraz przeniesienie odpowiedzialności na Klienta za te treści.
 8. Uregulowanie płatności oraz akceptacja PDF Proof oznacza przekazanie zamówienia do realizacji.
 9. ARP zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia lub natychmiastowego rozwiązania zawartej już umowy bez podania przyczyn, w szczególności, jeżeli zamówienie zawiera bezprawne treści, w tym treści pornograficzne, faszystowskie lub niezgodne z przepisami prawa.
 10. Zamówienia, w których płatność nie została uregulowana; bądź nie zostały przekazane do realizacji lub odrzucone i niewznowione lub starsze niż 30 dni są automatycznie anulowane.
 11. Zamówienia produktów i usług objętych promocją a nieprzekazane do realizacji będą automatycznie anulowane w każdy wtorek tygodnia następnego, po zakończeniu promocji na dany produkt/usługę. W przypadku święta termin przesuwa się na kolejny dzień pracujący.


§ 4. Terminy i tryby realizacji zamówień

 1. Termin realizacji zamówienia jest naliczany od momentu pozytywnie zakończonej weryfikacji przez ARP. Pozytywnie zakończona weryfikacja oznacza:
  a) Potwierdzenie dokonania płatności i
  b) Zaakceptowanie plików (PDF Proof) do druku przez Klienta


§ 5. Przejście korzyści i ciężarów

 1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania produktu firmie kurierskiej. W przypadku, gdy produkt jest gotowy do wysłania Klientowi, a wydanie produktu lub jego odbiór opóźnia się z przyczyn niezawinionych przez ARP, powyższe ryzyka przechodzą na Klienta w chwili zgłoszenia zawiadomienia o gotowości produktu do wysłania.
 2. Na życzenie i koszt Klienta dostawa produktu może zostać ubezpieczona przez ARP na czas dostawy.


§ 6. Dane dotyczące zamawianego produktu, obowiązek sprawdzania

 1. Zamówienia realizowane są przez ARP wyłącznie na podstawie danych dotyczących zamawianego produktu określonych przez Klienta. Dane te muszą, zarówno pod względem formatu, jak i szczegółowej specyfikacji, odpowiadać normom opisanym w wymaganiach technicznych oraz w informacji dla Klientów. W przypadku odstępstw dotyczących formatu zamawianego produktu bądź parametrów ARP nie gwarantuje prawidłowego produktu.
 2. Przed przekazaniem ARP danych dotyczących zamawianego produktu Klient zobowiązany jest do starannego sprawdzenia, czy dane te są zgodne z jego życzeniem i czy odpowiadają parametrom określonym przez ARP. ARP nie ma obowiązku sprawdzania przekazanych danych dotyczących zamówienia. Ryzyko związane z ewentualnymi wadami produktu, które powstały wskutek przekazania błędnych danych, ponosi wyłącznie Klient.
 3. Jeżeli dane dotyczące zamówienia nie zostaną przekazane ARP w kolorystyce odpowiedniej dla danego produktu ARP może je sam skonwertować. W procesie konwertowania z formatu RGB lub ICC (profile kolorowe) w sposób naturalny powstają różnice w odcieniach kolorów w porównaniu do oryginalnych barw. Przekazując dane do realizacji zamówienia w formacie innym niż zalecany, Klient wyraża zgodę na ewentualne różnice powstałe w wyniku konwertowania.
 4. Klient ma zakaz wysyłania treści o charakterze bezprawnym.


§ 7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient ma prawo zgłosić wadę produktu w ciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru, w drodze zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie powinno być dokonane e-mailowo na adres: biuro@arp.waw.pl lub listem poleconym na adres siedziby ARP.
 2. Po odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera otworzyć i sprawdzić jej zawartość. W razie stwierdzenia uszkodzeń towaru lub braków ilościowych należy sporządzić w obecności kuriera protokół uszkodzeń (dostępny u kuriera) oraz skontaktować się niezwłocznie z ARP. Protokół uszkodzeń sporządzony w obecności kuriera i przez niego podpisany jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.
 3. ARP w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia rozpatrzy reklamację i udzieli pisemnej odpowiedzi.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w transporcie rozpatrywane są w terminie do 3 miesięcy zgodnie z regulaminem firm spedycyjnych.
 5. Niewielkie różnice w odcieniach farby (tolerancja 5% wartoście CIE Lab, norma ISO 12647-2) nie stanowią wady produktu.
 6. Zmiany w ilości produktu nie przekraczające 5% nie stanowią wady produktu. Rozliczeniu podlega cała faktycznie dostarczona ilość produktu.
 7. W przypadku, gdy dostarczony do Klienta produkt ma wady fizyczne, ARP po zgłoszeniu reklamacji może wymienić produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wady produktu. Jeśli ARP nie dostarczy w wyznaczonym terminie Klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji produktu wolnego od wad albo nie usunie wad produktu, Klient może odstąpić od umowy lub żądać odpowiedniego obniżenia ceny.
 8. ARP odpowiada za zamienny lub naprawiony produkt w takim samym zakresie jak za produkt pierwotny.
 9. ARP jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania produktu oraz za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Klienta, chyba że wady wynikały z przyczyny tkwiącej już poprzednio w produkcie.
 10. W przypadku, gdy produkt jest częściowo wadliwy, Klient może reklamować tylko wadliwą część produktu.
 11. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od wydania produktu.
 12. ARP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.


§ 8. Odpowiedzialność ARP

 1. ARP odpowiada tylko za szkodę powstałą w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Poza tym ARP nie odpowiada za szkodę, która nie powstała w samym produkcie; w szczególności za utracony zysk lub inne szkody majątkowe Klienta. O ile wyłączona została odpowiedzialność ARP, dotyczy to również odpowiedzialności osobistej osób zatrudnionych przez ARP lub osób działających w jej imieniu lub na jej zlecenie.
 2. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności cywilnej nie dotyczy odpowiedzialności za szkody związane z zagrożeniem życia lub zdrowia, uszkodzeniem ciała, które powstały wskutek umyślnego lub rażącego naruszenia obowiązków przez ARP lub osób działających w jej imieniu lub na jej zlecenie.
 3.  ARP nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) treści zawarte w pracy zamówionej przez Klienta;
  b) wydruk prac błędnie przygotowanych przez Klienta pod względem merytorycznym lub technicznym, w których nie był wykonana odpłatna usługa standaryzacji i korekty przez ARP;
  c) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub merytoryczne;
  d) niezgodności powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Klienta wskazówek i warunków serwisu internetowego ARP zawartych w wymaganiach technicznych;
  e) opóźnienia w terminie realizacji, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od ARP, np. przerw w dostawie energii elektrycznej lub klęski żywiołowej;
  f) opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;
  g) terminowość przekazywania środków pieniężnych pomiędzy bankiem Klienta a systemem Płatności.pl;
  h) jakość i terminowość przesyłek kurierskich.


§ 9. Zasady zarządzaniem danymi Klienta

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczanie ich w bazie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez ARP.
 2. Serwis internetowy ARP zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie. Wszelkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego.


§ 10. Prawo właściwe, właściwość sądu, częściowa nieważność

 1. Zarówno do umowy sprzedaży zawartej pomiędzy ARP a Klientem oraz do Regulaminu stosuje się prawo polskie, z zastrzeżeniem art. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczą (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunku prawnego jest sąd właściwy dla siedziby ARP. ARP jest uprawniony do pozwania Klienta w wybranym innym sądzie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. W przypadku, gdy jedno z postanowień Regulaminu lub postanowienie dotyczące danej umowy okaże się lub jest nieskuteczne, nie wywiera to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu lub umowy.
 4. Zawartość strony internetowej /www.arp.waw.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu internetowego ARP oraz treści w nim zawartych należą do ARP. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do ARP. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.arp.waw.pl bez zgody ARP jest zabronione.


§ 11. Przepisy przejściowe

 1. Zmiany w regulamine dokonane przez ARP po zawarciu umowy przez Klienta, nie obowiązują go chyba że wyrazi on na to pisemną zgodę.